51_20230903_162436.jpg
286_20220310_184443.jpg

Lvi a Lvíci součástí výzkumu motivace k hokeji.

Srovnání vývoje motivace dětí a mládeže v 21. století – se zaměřením na lední hokej. Takový nese název práce středoškolské odborné činnosti, kterou vypracovala studentka třetího ročníku břeclavského gymnázia Michaela Raclavská. Naše šikovná trenérka nejmenších a také bývalá hráčka ženského oddílu.

Michaela Raclavská, trenérka přípravky, členka redakce klubu a do sezóny 2020 také aktivní hokejistka. Mimo hokej však studentka třetího ročníku gymnázia v Břeclavi. V rámci své středoškolské odborné činnosti (SOČ) si vybrala téma sportovního prostředí. Aby ještě více mohla porozumět dětem a mladým sportovcům, rozhodla se mladá studentka pro téma motivace mladých hokejistů. 


Co to SOČ je?

,,Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná zájmová činnost studentů všech typů středních škol, kterou uskutečňují ve svých školách, mimoškolních zařízeních, klubech nebo individuálně. Výsledkem SOČ je samostatně vypracovaná práce nebo učební pomůcka, která je předkládána k odbornému posouzení a následně je obhajována před odbornou porotou.“ Milan Škrabal, Miroslava Fatková a kol., 2014, 6

Průběh práce přiblížila sama autorka: "Na úvod bych Vám svoji práci ráda představila. Práce se skládá ze dvou klíčových částí. První je část teoretická, ve které je popsána problematika motivace; vývojová psychologie – období školního věku, pubescence a adolescence a motivace dětí a mládeže ke sportovní činnosti. Práce je doplněna i aktuálními vybranými výzkumy.
Druhá část práce se skládá ze samostatného výzkumu. Stěžejní metodou pro mě byly dotazníky s dětmi a mladistvými třech kategoriích 3. a 4. třídy, 8. a 9. třídy a junioři. Podpůrnými metodami byly polostrukturované rozhovory s trenéry těchto tří vybraných kategoriích a zároveň personální migrace, tedy odchody a příchody do klubu během sledovaného období. V závěru své práce odpovídám na položené výzkumné otázky a dosažené cíle."


Vedoucí práce byl doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc., který působí na katedře psychologie na Karlově univerzitě. 


Výběr téma?

Práce jejíž průběh bychom neměli počítat na hodiny, ale spíše na dny, chce pečlivý výběr daného téma.

"Vždy jsem měla kladný vztah ke sportu, vyzkoušela jsem mnoho sportů a kroužků, a zároveň jsem vždy ráda sbírala zkušenosti, které mě umožnila základní či střední škola. Motivačních faktorů pro výběr práce bylo mnoho, ale ty nejdůležitější jsou následovné: nasbírat nové zkušenosti v oblasti, která mě zajímá; vlastní sebepoznání; láska ke sportu; zlepšit své komunikační schopnosti; důležitost motivace, protože je v našich každodenních životech." Přibližuje RaclavskáPrůběh práce


Nyní už k průběhu práce. Předvýzkum se uskutečnil v Puck aréně a následně i v břeclavském hokejovém klubu. Hlavní empirické šetření bylo realizováno v klubu HC Lvi Břeclav. Výzkum se odehrával na podzim roku 2021


Cílem práce bylo zjistit odlišnosti v motivaci ke sportu (se zaměřením na lední hokej) v závislosti na věku dětí a mladistvých.

Práce se rozdělila na další samostatné dílčí cíle:

1. Zjistit převažující zdroje motivace ke sportu u sledovaných věkových skupin.
2. Zjistit projevy motivovaného chování u sledovaných věkových skupin.
3. Zjistit okolnosti, které posilují motivaci ke sportu u sledovaných věkových skupin.
4. Zjistit příčiny demotivace u sledovaných věkových skupin.
5. Doporučit, jak motivovat jedince/skupiny v daných kategoriích a zmenšit demotivaci u sledovaných skupin.

Z jednotlivých dílčí cílů byly vytvořeny čtyři výzkumné otázky, na které autorka odpovídá v závěru své práce.

Výzkumná otázka 1 - Existuje shoda v motivaci ke sportu u sledovaných věkových skupin? Které zdroje motivace jsou shodné a které jsou odlišné?

Výzkumná otázka 2 - Jakým způsobem se projevuje motivace ke sportu v chování mladých sportovců odlišného věku v průběhu sportu a v rámci sportovního týmu?

Výzkumná otázka 3 - Které projevy podpory motivace ke sportu se ukazují ve sledovaných věkových kategoriích jako nejúčinnější ze strany trenérů a od sportovního týmu?

Výzkumná otázka 4 – Jaké jsou u sledovaných věkových skupin nejčastější příčiny demotivace ke sportu ve sledovaných skupinách ze strany trenérů a sportovního týmu?

Empirického šetření, neboli osobních rozhovorů a dotazníků se zúčastnilo celkem čtyřicet čtyři respondentů a pět trenérů.

Ukázalo se, že hlavní zdroj k hraní ledního hokeje je radost z pohybu, což je i jedna ze základních potřeb lidského organismu. Naopak hlavní příčinou demotivace se ukázalo, že záleží na věku, ale obecněji výsledky vedou k tomu, že nejmladší hráči se prozatím s ničím nesetkali, co by je od ledního hokeje demotivovalo a se zvyšujícím věkem se příčiny demotivace začaly objevovat. Mezi ně patří špatný vztah se spoluhráči či neúspěchy v zápasech a trénincích. Výrazně, napříč všemi třemi kategoriemi, se objevovalo v dotaznících, že hráči jsou zklamáni, pokud nejsou pochváleni. Pro hráče je zcela zásadní podpora nejen od rodiny, kamarádů, ale především od trenérů a také spoluhráčů...


Výsledkem je víc než 60 stránková publikace, která na základě odpovědí a myšlenek našich hokejistů z kategorie 3, 4, 8, 9, třídy a juniorky doplněné o pohledy a odpovědi pěti našich trenérů srovnávají mnoho aspektů, jenž ze všech možných úhlů pozorují palčivé téma poslední doby. Motivaci dětí ke sportu. Zde konkrétně k našemu lednímu hokeji.


Koho by toto téma, či přímo práce více zaujaly. Naše mladá trenérka je pro vás na zimním stadionu několikrát do týdne, obvykle na trénincích nejmenších Lvíčků z přípravky."Ráda bych na závěr poděkovala všem, kteří se na mé výzkumné části podíleli. Jedná se o předsedu klubu Mgr. Jakuba Klimoviče, místopředsedům klubu HC Lvi Břeclav z.s. Robertovi Veselskému a Mgr. Michalovi Padělkovi, majiteli Puck Arény – Petrovi Kalužíkovi, trenérům HC Lvi Břeclav z.s., rodičům hokejistů, Patriku Kuncovi, Michalovi Martinčíkovi, a především samotným hokejistům, kteří mi odpovídali na dotazníky."